جلسات بیمارستانی سال 1396

بیمارستان

شهرستان

محصول

رسول

تهران

میگراجکت

شریعتی

تهران

میگراجکت

شهدای تجریش

تهران

میگراجکت

مدرس

تهران

پلی پیل

رجایی

تهران

پلی پیل

مرکز قلب

تهران

پلی پیل

مدنی

تبریز

پلی پیل

الزهرا

شیراز

پلی پیل

امام رضا

مشهد

پلی پیل/میگراجگت

نمازی

شیراز

پلی پیل

کاشانی

شهرکرد

پلی پیل/میگراجکت