کنگره های تخصصی سال 1396

عنوان کنگره

تاریخ

محل برگزاری

محصول

نوزدهمین کنگره تازه های قلب و عروق

21 الی 24 شهریور ماه

مرکز همایش های برج میلاد

پلی پیل

پنجمین کنگره سردرد

19 الی 21 مهر ماه

هتل استقلال

میگراجکت

هفدهمین کنگره گوارش و کبد

30 آبان الی 3 آذرماه

مرکز همایش های شهید بهشتی

پلی پیل