جلسات بیمارستانی سال 1395

بیمارستان

ماه

شهرستان

محصول

شهید مدرس

اردیبهشت

تهران

متورال IV

مرکز نازایی نوید

مرداد

تهران

انوکسان

بهمن

آبان

تهران

انوکسان

کاشانی

آذر

شهرکرد

انوکسان