مایعاتلیست اقلام دارویی مایعات

شربت

ردیف

نام ژنریك محصول

نام تجاری

قدرت دارویی

بسته بندی

دسته دارویی

1

اکسپکتورانت

(گایافنزین/ كلرفنیرامین مالئات/ سودوافدرین هیدروكلراید)

 

(30 - 2 -100) mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

ضد سرفه- خلط آور

ضد علائم سرماخوردگی

2

اکسپکتورانت کدئین

(گایافنزین/ کدئین فسفات/

سودوافدرین هیدروكلراید)

 

 (30 - 10 -100)mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

ضد سرفه- خلط آور

ضد علائم سرماخوردگی

3

اندانسترون (به صورت هیدروکلراید)

ومترال®

4 mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

آنتاگونیست سروتونین، ضد استفراغ

4

دكسترومتورفان هیدروبروماید

 

15 mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

ضد سرفه

5

دکسترومتورفان/ سودوافدرین

دکسترومتورفان پی®

(30 - 15) mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

ضدسرفه- ضد احتقان

6

دیفن هیدرامین کامپاند

 

(125 – 5/12) mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

ضدسرفه، آنتی هیستامین

7

زینك سولفات/ ویتامین 1B/ ویتامین 2B/ ویتامین 6B/

نیكوتینامید (ویتامین 3B)

زینکویت- بی®

(16- 6/1 – 8/1 – 5 - 22) mg /5  ml

بطری 120 میلی لیتر

مكمل غذایی

8

زینک سولفات

 

22 mg / 5 ml

بطری 120میلی لیتر

مكمل غذایی

9

رانیتیدین (به صورت هیدروکلراید)

 

75 mg / 5 ml

بطری 200 میلی لیتر

آنتاگونیست H2

10

سودوافدرین هیدروكلراید

 

30 mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

ضد احتقان

11

كلرفنیرامین مالئات/

سودوافدرین هیدروكلراید

پدی کلد®

 (10 – 67/0)mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

آنتی هیستامین، ضد احتقان

12

گایافنزین

 

100 mg / 5 ml

بطری 60 میلی لیتر

خلط آور

13

سالبوتامول (به صورت سولفات)

 

2 mg / 5 ml

بطری 120 میلی لیتر

برونكودیلاتور (آگونیست بتا 2)

14

لاكتولوز

 

10 g /15 ml

بطری 240 میلی لیتر

ملین

الگزیر

ردیف

نام ژنریك محصول

نام تجاری

قدرت دارویی

بسته بندی

دسته دارویی

15

دیفن هیدرامین هیدروکلراید

 

 5/12mg /  5ml

بطری 60 میلی لیتر

ضدسرفه، آنتی هیستامین

16

تئوفیلین/ گایافنزین

تئوكال- جی®

(30 - 50) mg  / 5 ml

بطری 120 میلی لیتر

برونكودیلاتور، خلط آور

محلول خوراکی

17

ال- کارنیتین

ال- کارنیت®

100 mg / 1 ml

بطری 120 میلی لیتر

مكمل غذایی

سوسپانسیون

18

آلومینیوم هیدروكساید/

منیزیم هیدروكساید/ سایمتیکون

آدی ژل- اس®

(25 – 200- 225) mg / 5 ml

بطری 240 میلی لیتر

آنتی اسید

19

آلومینیوم هیدروكساید/

منیزیم هیدروكساید

آدی ژل®

 (200 - 225)mg / 5 ml

بطری 240 میلی لیتر

آنتی اسید

20

ایبوپروفن

 

100 mg / 5 ml

بطری 120 میلی لیتر

ضد التهاب غیراستروئیدی

21

منیزیم هیدروكساید

لاکسی ژل®

%8  W/W

بطری 240 میلی لیتر

آنتی اسید- ملین

22

سولفامتوكسازول/ تری متوپریم (کوتریموکسازول)

 

(40 - 200) mg / 5 ml

بطری 100 میلی لیتر

آنتی بیوتیك (سولفونامید)

23

مترونیدازول (به صورت بنزوات)

 

125 mg / 5 ml

بطری 120 میلی لیتر

آنتی بیوتیک

24

نالیدیكسیك اسید

 

300 mg / 5 ml

بطری 120 میلی لیتر

آنتی بیوتیک (کینولون ها)

ساشه

25

آلومینیوم هیدروكساید/

منیزیم هیدروكساید/ سایمتیكون

ساشه آدی ژل- اس®

(50 – 400 - 450) mg / 10 ml

جعبه 10 عددی

آنتی اسید

26

ال- کارنیتین

ال- کارنیت®

1000mg/ 10 ml

جعبه 10 عددی

مكمل غذایی

27

زینك سولفات/ ویتامین 1B/ ویتامین 2B/ ویتامین 6B/

نیكوتینامید (ویتامین 3B)

زینکویت- بی®

(32 – 2/3 – 6/3– 10 - 10) mg / 10 ml

جعبه 10 عددی

مكمل غذایی