فرآورده های تزریقیلیست اقلام دارویی فرآورده های تزریقی

آمپول

ردیف

نام ژنریك محصول

نام تجاری

قدرت دارویی

بسته بندی

دسته دارویی

1

آتروكوریوم بزیلات

آتراكورال® 25

25 mg /  5/2ml

جعبه 5 عددی

شل كننده عصبی- عضلانی

آتراكورال® 50

50 mg / 5 ml

2

آتروپین سولفات

 

5/0 mg /1 ml

جعبه 10 عددی

آنتی كولینرژیك

3

آسکوربیک اسید (ویتامین ث)

 

500 mg / 5 ml

جعبه 10 عددی

ویتامین

4

استامینوفن

پاراتل®

1 g / 7/6 ml

جعبه 5 عددی

ضد درد، ضد تب

5

اندانسترون (به صورت هیدروکلراید)

 

8 mg /  4ml

جعبه 5 عددی

آنتاگونیست سروتونین، ضد استفراغ

4 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

6

اوکسی توسین

 

10  IU / 1 ml

جعبه 10 عددی

محرک انقباضات رحم، محرک ترشح شیر

جعبه 100 عددی

7

بتامتازون (به صورت دی سدیم فسفات)

 

4 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

کورتیکواستروئید

8

بتامتازون (به صورت دی سدیم فسفات) / بتامتازون استات (بتامتازون ال.آ)

 

3 -3)  mg( /1 ml

جعبه 10 عددی

کورتیکواستروئید

جعبه 100 عددی

9

بیوتین

 

5 mg / 1 ml

جعبه 6 عددی

مشتق ویتامین B

10

پیروكسیكام

آلپكس®

20 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

ضد التهاب غیر استروئیدی

11

پرومتازین هیدروکلراید

 

50 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

آنتی هیستامین

12

ترامادول هیدروكلراید

 

50 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

ضد درد اپیوئیدی

13

تریامسینولون استونید

 

40 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

کورتیکواستروئید

14

تتراکوزاکتاید ال آ

 

1 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

آنالوگ آدرنوکورتیکوتروپیک

15

جنتامایسین سولفات

 

80 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

آنتی بیوتیك (آمینوگلیکوزید)

جعبه 100 عددی

40 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

20 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

16

دکسپانتنول

بپانویت®

500 mg / 2 ml

جعبه 6 عددی

مشتق ویتامین B

17

دیكلوفناك سدیم

آلفن®

75 mg / 3 ml

جعبه 10 عددی

ضد التهاب غیر استروئیدی

18

دگزامتازون فسفات (به صورت دی سدیم)

 

8 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

ضد التهاب (گلوکوکورتیکویید)

جعبه 100 عددی

19

دی پیریدامول

 

10 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

گشاد کننده عروق کرونر، مهار کننده تجمع پلاکتی

20

رانیتیدین (به صورت هیدروکلراید)

 

50 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

آنتاگونیست H2

21

سایمتیدین (به صورت هیدروکلراید)

 

200 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

آنتاگونیست H2

22

سیتی كولین سدیم

 

250 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

محرك مغزی

23

سیس آتروكوریوم بزیلات

سیس- آتراکورال®

 10mg / 5 ml

جعبه 5 عددی

شل كننده عصبی- عضلانی

24

فوروزماید

 

40 mg / 4 ml

جعبه 10 عددی

مدر (دیورتیك)

20 mg / 2 ml

25

كتورولاك ترومتامین

 

30 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

ضد التهاب غیر استروئیدی

26

كلرفنیرامین مالئات

 

10 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

آنتی هیستامین

27

كلیندامایسین (به صورت فسفات)

 

300 mg / 2 ml

جعبه 10 عددی

آنتی بیوتیك (لینوکوزامید)

28

متیل پردنیزولون استات

 

40 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

کورتیکواستروئید

29

متوپرولول تارترات

متورال®

5 mg / 5 ml

جعبه 5 عددی

ضد فشارخون (بتابلاکر)

30

ویتامین 1B/ ویتامین 6B/ ویتامین 12B

نوروفورت®

ml 3 / (μg 1000 – mg 100 – mg 100)

جعبه 10 عددی

ویتامین

31

نئوستیگمین متیل سولفات

 

5/0 mg / 1 ml

جعبه 10 عددی

آنتی میاستنیک

32

هپارین سدیم

 

10000 IU / 1 ml

جعبه 10 عددی

ضد انعقاد (مهار کننده استیل کولین استراز)

5000 IU / 1 ml

سرنگ پریفیلد

33

انوكساپارین سدیم

انوكسان®

10000 IU / 1 ml

جعبه 2 عددی

ضد انعقاد

8000 IU / 8/0 ml

6000 IU / 6/0 ml

4000 IU / 4/0 ml

2000 IU / 2/0 ml

34

سوماتریپتان (به صورت سوکسینات)

میگراجکت®

6 mg / 5/0 ml

جعبه 2 عددی

ضد میگرن (آگونیست گیرنده 5HT سروتونین)

35

گلاتیرامر استات

گلاترکس®

40 mg / 1 ml

جعبه 2 عددی

تعدیل کننده سیستم ایمنی

20 mg / 1 ml