جامداتلیست اقلام دارویی جامدات

قرص

ردیف

نام ژنریك محصول

نام تجاری

قدرت دارویی

بسته بندی

دسته دارویی

1

آملودیپین

آملوپرس®

5 mg

جعبه 100 عددی

ضد فشار خون (بلاک کننده کانال کلسیم)

2

استیل سالیسیلیك اسید (آ.اس.آ)

 

325 mg

جعبه 100 عددی

ضد التهاب غیر استروئیدی

3

آسپرین / كافئین / استامینوفن (آ.ث.آ)

 

325 - 5/32 5/162- mg

جعبه 100 عددی

ضد درد، ضد تب

4

آلومینیوم هیدروكساید / منیزیم هیدروكساید / سایمتیكون

آدی ژل- اس®

200 - 200 -  25mg

جعبه 100 عددی

آنتی اسید

5

آلندرونیت سدیم

استئوفوس®

70 mg

جعبه 4 عددی

ضد استئوپروزیس (مشتق بیس فسفونات)

6

آلندرونیت سدیم

 

10 mg

جعبه 30 عددی

ضد استئوپروزیس (مشتق بیس فسفونات)

7

آسپرین  EC/ آتورواستاتین / هیدروکلروتیازید / انالاپریل مالئات

پلی پیل® E

81 - 20 - 5/12 - 5 mg

جعبه 30 عددی

قلبی - عروقی

8

 

آسپرین  EC/ آترووستاتین / هیدروکلروتیازید / والزارتان

پلی پیل® V

81 - 20 - 5/12 - 40 mg

جعبه 30 عددی

قلبی – عروقی

9

استامینوفن

 

500  mg

جعبه 100 عددی

ضد درد، ضد تب

325 mg

10

استامینوفن / كدئین فسفات

 

300 - 20 mg

جعبه 100 عددی

ضد درد

11

استامینوفن / كافئین / آسپرین

اكسدرال®

250 - 65 -  250mg

جعبه 30 عددی

ضد درد

12

بی پریدین هیدروکلراید

 

2 mg

جعبه 100 عددی

ضد پاركینسون

13

داپوکستین

آلداپوکس® 30

30 mg

جعبه 4 عددی

مهار کننده بازجذب سروتونین

14

دیكلوفناك سدیم

آلفن- ایکس ال®

100 mg

جعبه 30 عددی

ضد التهاب غیراستروئیدی

جعبه 100 عددی

15

دیكلوفناك پتاسیم

کاتالفن 50 ®

50 mg

جعبه 30 عددی

ضد التهاب غیراستروئیدی

16

ریواروکسابان

ریوالبان®

15 mg

جعبه 30 عددی

ضد انعقاد

10 mg

17

پانکراتین

 

6500 آمیلاز- پروتئاز 450-

لیپاز 8000 ph.Eur.Units

جعبه 100 عددی

آنزیم های پانكراس

18

پیراستام

 

800 mg

جعبه 40 عددی

محرك مغزی

19

پیریدوستیگمین بروماید

پیرامیست®

60 mg

جعبه 100 عددی

ضد میاستنی گراویس (مهار کننده استیل کولین استراز)

20

پراسوگرل (به صورت هیدروکلراید)

 

10 mg

جعبه 30 عددی

ضد انعقاد

21

ترامادول هیدروكلراید

 

100 mg

جعبه 100 عددی

ضد درد اپیوئیدی

50 mg

22

لوودوپا / كربی دوپا

پارکین سی®

 10- 100mg

جعبه 100 عددی

ضد پاركینسون

23

لوودوپا / كربی دوپا فورت

پارکین سی فورت®

 25- 250mg

جعبه 100 عددی

ضد پاركینسون

24

لووتیراستام

تیراستال®

500 mg

جعبه 30 عددی

ضد صرع

25

سیپروفلوکساسین هیدروکلراید

 

500 mg

جعبه 20 عددی

آنتی بیوتیک (فلوروکینولون)

26

سیتاگلیپتین (به صورت فسفات)

سیپیتال®

50 mg

جعبه 30 عددی

ضد دیابت (مهار کننده دی پپتیل پپتیتاز IV)

25 mg

27

سولیفناسین سوکسینات

 

10 mg

جعبه 30 عددی

آنتی کولینرژیک

5 mg

28

فامپریدین

فامپریدال®

10 mg

جعبه 30 عددی

مهار کننده پتاسیم (درمان مالتیپل اسکلروزیس)

29

فلووکسامین مالئات

 

50 mg

جعبه 30 عددی

ضد افسردگی (مهار کننده باز جذب سروتونین)

30

كارودیلول

كارویدال®

5/12 mg

جعبه 100 عددی

ضد فشار خون (بتابلاکر)

25/6 mg

31

كلسیم / ویتامین D

کلسی بن®

500mg / 200IU

قوطی 50 عددی

مكمل غذایی

جعبه 30 عددی

32

لوزارتان پتاسیم

لوزن®

25 mg

جعبه 100 عددی

ضد فشار خون (ARBs)

33

مترونیدازول

 

250 mg

جعبه 100 عددی

آنتی بیوتیک

34

متوپرولول تارتارات

متورال 50 ®

50 mg

جعبه 30 عددی

ضد فشار خون، ضد آنژین

(بتابلاکر)

جعبه 100 عددی

35

متوپرولول سوکسینات

متورال ER ®

95 mg

جعبه 30 عددی

ضد فشار خون، ضد آنژین

(بتابلاکر)

5/47 mg

75/23 mg

36

وراپامیل هیدروکلراید

 

40 mg

جعبه 100 عددی

آنتی آریتمی (بلاک کننده کانال کلسیم)

37

ویتامین ب 1- 300

 

300 mg

جعبه 100 عددی

ویتامین (مکمل غذایی)

38

نالیدیکسیک اسید

 

500 mg

جعبه 100 عددی

آنتی بیوتیک (کینولون)

39

نیتروگلیسیرین آهسته رهش

نیتروكاردین®

4/6 mg

قوطی 50 عددی

گشاد کننده عروق (نیترات)

6/2 mg

کپسول

ردیف

نام ژنریك محصول

نام تجاری

قدرت دارویی

بسته بندی

دسته دارویی

40

استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن

راكسال®

200- 40 - 325 mg

جعبه 30 عددی

ضد درد

41

اورسوداکسی کولیک اسید

 

300 mg

جعبه 50 عددی

ضد سنگ های صفراوی

250 mg

42

امپرازول

 

20 mg

قوطی 14 عددی

آنتی اسید، مهاركننده پمپ پروتون

43

ایتراكونازول

 

100 mg

جعبه 10 عددی

ضد قارچ

44

ایزوسورباید مونونیترات 

مونونیترال®

50 mg

جعبه 30 عددی

گشاد کننده عروق (نیترات)

45

پانکراتین

 

8000 آمیلاز- پروتئاز 600-

لیپاز 10000 ph.Eur.Units

جعبه 100 عددی

آنزیم های پانكراس

46

دیكلوفناك سدیم

آلفن اس آر®

100 mg

جعبه 30 عددی

ضد التهاب غیر استروئیدی

47

دولوکستین (به صورت هیدروکلراید)

 

60 mg

جعبه 30 عددی

ضد افسردگی (مهار کننده باز جذب سروتونین – نور اپی نفرین)

30 mg

48

ریواستیگمین (به صورت هیدروژن تارتارات)

 

6 mg

جعبه 30 عددی

ضد آلزایمر (مهار کننده استیل کولین استراز)

49

لانسوپرازول

 

30 mg

جعبه 30 عددی

آنتی اسید، مهاركننده پمپ پروتون

15 mg

50

مبورین هیدروکلراید

 

200 mg

جعبه 30 عددی

آنتی اسپاسمودیک دستگاه گوارش

51

مفنامیک اسید

 

250 mg

جعبه 100 عددی

ضد التهاب غیر استروئیدی

52

ونلافاكسین

ونولا- ایكس ال®

150 mg

جعبه 30 عددی

ضد افسردگی (مهارکننده بازجذب سروتونین و نور اپی نفرین)

75 mg

5/37 mg