آمپول آتروپین


Dosage Form:prefilled syringe for injection(as sulfate:0.5 mg/ml ) گروه درمانی: Antimuscarinics آنتی موسکارینیک هاموارد مصرف


آترو پین در درمان اسپاس پیلور،اسپاسم مجرای گوارشی ،همراه با مرفین در درمان اختلالهای اسپاسمی مجاری صفراوی، در قولنج کلیه،در درمان قاعدگی درد ناک و شب ادراری،برای کاهش تنوس عضلات روده بهنگام عکسبرداری ، برای کاهش تر شحات بزاق و ترشحات دستگاه تنفسی پیش از بیهوشی ، برای جلو گیری از برادیکا ری و ایست سینوسی و کمی فشار خون ناشی از سوکسینیل کولین ، به عنوان پارزهر در درمان مسمو میت با مهار کننده های کولین استراز از جمله سموم ار گانو فسفره‘ همراه نئو ستیگمین یا پیرید ستیگمین در رفع آثار مسددهای عصبی-عضلانی و در بیماری پارکینسون مصرف می شود .
مكانیسم اثر
این دارو اثر استیل كولین بر گیرنده های موسكارینی را مهار می كند و بنابراین می تواند روی عضلات صاف، گیرنده های پس عقده ای میوكارد، گره سینوسی و دهلیزی و دهلیزی ـ بطنی، غدد مترشحه برون ریز، حركت دستگاه گوارش و تنوس میزنای و مثانه تاثیر بگذارد. با همین مكانیسم به عنوان پادزهر به کار می رود. اثر ضد سرگیجه حقیقی و پاركینسون آن نیز بدلیل همین اثر در مغز می باشد. در مجموع، مقادیر كم آتروپین موجب مهار ترشحات بزاق و برونش و تعریق می شود در حالی كه تجمع دارو موجب گشاد شدن مردمك ها و افزایش سرعت ضربانات قلب می گردد.
هشدارها
-نوزادان و كودكان به عوارضی سمی آتروپین حساسترند. واكنش های پارادوكسال در این بیماران در مقادیر مصرف بالا ممكن است مشاهده شود

2- به دلیل كاهش عرق، دمای بدن افزایش می یابد

3- احتمال بروز هیجان و تحریك پذیری در سالخوردگان با مقادیر درمانی وجود دارد. همچنین احتمال نارسائی حافظه یی در این بیماران وجود دارد.

4- در آریتمی قلبی، نارسایی احتقانی قلب، فقدان تنوس دستگاه گوارش، احتباس ادرار، بزرگ شدن پروستات، كولیت اولسراتیو، بارداری و شیردهی و گلوكوم با احتیاط مصرف گردد.
فارماكوكینتیك
آتروپین براحتی از دستگاه گوارش جذب می گردد و در کبد متابولیسم آنزیمی می شود این دارو در تمام بدن انتشار می یابد و براحتی از سد خونی ـ مغزی عبور می كند. طول مدت اثر آن بسیار كوتاه است و 50ـ30 درصد دارو از راه كلیه ها دفع می گردد. نیمه عمر حذف آتروپین از بدن 5/2 ساعت می باشد.
موارد منع مصرف
این دارو در گلوكوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.
عوارض جانبی
از عوارض شایع این دارو می توان از یبوست، خشكی دهان، بینی، گلو یا پوست و اشكال در بلع، گشاد شدن مردمك ها، دوبینی، برادیكاری و سپس تاكیكاردی و كاهش تعریق نام برد
تداخل های دارویی
مصرف همزمان این دارو با گلوكوكورتیكوئیدها و هالوپریدول می تواند فشار داخل چشم را افزایش دهد. در صورت مصرف همزمان با داروهای آنتی هیستامین و سایر داروهای ضد موسكارینی، دیسوپیرامید، فنوتیازین ها و داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای اثرات آنتی موسكارینی تشدید می شود. در صورت مصرف همزمان با داروهای ضد میاستنی سبب كاهش هر چه بیشتر تحرك روده می شود.
نكات قابل توصیه
-پس از مصرف دارو از رفتن در محیط های گرم و از پرداختن به فعالیت بدنی شدید خودداری گردد.

2- احتمال ایجاد اختلال دید یا حساسیت به نور وجود دارد.

3-احتمال بروز خشكی دهان، بینی یا گلو وجود دارد.

4-تزریق وریدی آتروپین باید به آهستگی صورت گیرد.
مقدار مصرف

 


بزر گسالان: به عنوان ضد مو سکارینی ،مقدار6/0- 4/0میلی گرم هر 6-4 ساعت به صورت عضلانی ،وریدی یازیر جلدی تزریق می گردد .به عنوان ضد اریتمی 1-4/0 میلی گرم هر 2-1 ساعت ‘حداکثر تا 2 میلی گرم ، تزریق می شود.

برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق مقدار6/0-2/0میلی گرم هر 1-5/0 ساعت قبل از اعمال جراحی ‘ 2/1-6/0 میلی گرم به طور همزمان با تزریق 2-5/0 میلی گرم نئوستیگمین به صورت وریدی و در مسمو میت کورار برای مهار کننده های کولین استراز مقدار 4-2 میلی گرم تزریق وریدی می گردد. سپس مقدار2 میلی گرم هر 30-20 دقیقه تا زمان بر طر ف شدن علایم موسکارینی ویا بروز علایم مسمومیت با اترو پین تزریق می گردد.

کودکان: مقدارmg/kg0/01 (حداکثر 4/0 میلی گرم ) هر 6-4 ساعت به عنوان ضد اریتمی مقدار 0/03-0/01 mg/kgتزریق وریدی می شود. برای جلو گیری از تر شح بیش از حد بزاق و تر شحات مجاری تنفسی پیش از بیهوشی درکودکان با وزن تا 3 کیلو گرم بین 6/0- 1/0میلی گرم استفاده می شود. به عنوان پاد زهر مهار کننده های کو لین استراز مقدار اولیه 1 میلی گرم تزریق وریدی یا عضلانی می شود و سپس مقادیر 1-5/0 میلی گرم هر 30-20 تزریق می شود.