قرص نیتروکاردین ®2.6میلی گرم

قرص نیتروکاردین ®2.6میلی گرم

2.6 میلی گرم گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص نیتروکاردین ®6.4 میلی گرم

 	 	قرص نیتروکاردین ®6.4 میلی گرم

,6.4mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص کلسی بن®

قرص کلسی بن®

Dosage FormFilm Coated Tablet: Calcium (as Corbonate) 500mg + Vitamin D 200 IU Coated Tablet

قرص پانکراتین

قرص پیرامیست ®

قرص پیرامیست ®

F.C Tablet:۶۰mg گروه درمانی: Parasympathomimetics پاراسمپاتومیمتیک ها

قرص مترونیدازول

قرص مترونیدازول

F.C Tablet:۲۵۰mg گروه درمانی: Antibiotic آنتی بیوتیک

قرص پارکین سی فورت

قرص استامینوفن کدئین

قرص استامینوفن کدئین

Dosage Form: Acetaminophen 300 mg + Codeine Phosphate10 mg

قرص لوزن 25 ®

قرص لوزن 25 ®

Dosage form:F.C Tab Losartan 25mg گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص کارویدال ® 12.5 میلی گرم

 	قرص کارویدال ® 12.5 میلی گرم

Dosage form :Scored tablet گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص کارویدال ® 6.25 میلی گرم

قرص کارویدال ® 6.25 میلی گرم

Dosage form :Scored tablet گروه درمانی: Cardiovascular Drugs داروهای قلبی عروقی

قرص تیراستال ®

 	 	قرص تیراستال ®

لوتیراستام (500 میلی گرمی) دسته دارویی: ضد تشنج گروه درمانی: ضد تشنج