گزاش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 250 میلیارد ریالی سال 1396

گزاش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 250 میلیارد ریالی سال 1396

 • 1395/12/22

ادامه
پیس بینی درآمد هر سهم (تعدیل شده) سال 1395

پیس بینی درآمد هر سهم (تعدیل شده) سال 1395

 • 1395/12/22

ادامه
اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 1396

 • 1395/12/22

ادامه
ثبت افزایش سرمایه از 450به 680میلیارد ریال

ثبت افزایش سرمایه از 450به 680میلیارد ریال

 • 1395/08/05

ادامه
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 230 میلیارد ریالی سال 1395

 • 1395/04/21

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1395

 • 1395/04/21

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1390

زمانبندی پرداخت سود سهام سال 1390

 • 1395/03/10

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده سال 1391

 • 1395/03/10

ادامه
ثبت افزایش سرمایه از 125 به200میلیارد ریال

ثبت افزایش سرمایه از 125 به200میلیارد ریال

 • 1395/03/10

ادامه